NOWE ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA NA ROK 2017. POSIEDZENIE KOMISJI LEŚNO-DRZEWNEJ

Komunikat  nr 15/2016 z dn. 25.10.2016r.
Szanowni Państwo,
Członkowie Izby

W dn. wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Drzewnej związane z planowaną procedurą zakupów drewna na 2017r.
Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania. Informujemy też, że zarówno uzyskane tam informacje, jak również treść Zarządzenia DGLP w tej sprawie, która powinna być już znana, będą przedmiotem obrad Rady Izby, która zadecyduje o naszych dalszych działaniach.

Notatka ze spotkania Komisji Drzewnej  Warszawie, w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP, w dn. 24.10.2016r. 

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie KD oraz przedstawiciele Lasów Państwowych z Dyrektorem Generalnym Konradem Tomaszewskim na czele.
Dyrektor Generalny otworzył spotkanie, informując zebranych iż Zarządzenie dotyczące sprzedaży drewna na 2017r. zostało podpisane i będzie opublikowane następnego dnia, czyli 25-go, wraz z załącznikami. W załącznikach znajdą się wszelkie uzasadnienia do zastosowanych rozwiązań i opisy procedur. Zaznaczył, że podpisanie nie oznacza, że modyfikacje rozwiązań są niemożliwe – przeciwnie, są przewidziane. Nawet dopuszcza możliwość zebrania wszystkich (!) odbiorców drewna np. w katowickim Spodku, gdyby wystąpiły istotne zaburzenia na rynku.
Niemniej jest przekonany, że zasady są bardzo dobre, biorą pod uwagę interesy obu stron (przemysłu i LP) i zapewnią dobre zaopatrzenie przemysłu. Od wcześniej zapowiadanych procedur są tylko małe odstępstwa.

Następnie kolejni przedstawiciele LP mówili o planowanych procedurach. Wynika z nich, co następuje:

  1. Harmonogram zakupów jest następujący:

26.10. – 08.11. 2016 – udostępniona będzie możliwość zgłaszania punktów przerobu drewna przez przedsiębiorstwa (konieczna do obliczania punktów za tzw. geografię zakupów) i możliwość zgłaszania korekt do historii zakupów.Uwaga: historia jest średnią z zakupów 3 lat, ale bez zakupów z puli detalicznej. Punkty przerobu rejestrowane będą za pomocą specjalnej, precyzyjnej aplikacji dostępnej na Portalu Leśno – Drzewnym. W każdym wskazana musi być ilość i rodzaj przerabianego tam drewna.Rejestracja ta jest warunkiem niezbędnym, bez którego nie można uczestniczyć w dalszej procedurze. Dla pośredników oznacza to konieczność podania w tym momencie planowanego miejsca dostawy kupionego drewna. Przy wskazaniu zakładu zagranicą, lub gdy taki zakład jest kupującym – będą to najbliższe towarowe przejścia graniczne (najwyżej 2). Jednostki LP będą zobowiązane do weryfikacji tych zgłoszeń i zapewniono nas, że są przygotowane, aby zrobić to skutecznie.

07.11.2016r. – Nadleśnictwa opublikują swoją ofertę sprzedaży
15.11. 2016r. – Opublikowany zostanie raport z tzw. geografii zakupów. Dla każdego z punktów przerobu aplikacja wyliczy i wskaże,jakie punkty uzyska kupujący w ramach tego kryterium, lokując swoją ofertę w konkretnym nadleśnictwie. Aplikacja będziezakładać pełne zachowaniezwyczaju kupieckiego i pełną punktację za to kryterium. Punkty za geografię obliczane będą na podstawie odległości „w powietrzu” pomiędzy punktem przerobu a każdym z 5248 leśnictw w kraju, zweryfikowanej o tzw. „iloraz drogowy”, odmienny dla każdej RDLP, wynikający z zagęszczenia dróg transportowych. Waha się on od 1,16 dla RDLP w Olsztynie do 1,27 w Krakowie.
16.11.2016r. – Rozpocznie się składanie ofert zakupu przez przedsiębiorców. Nie podano dokładnego terminu zakończenia tego etapu, czasu na weryfikację ofert i ustalenie przypisu drewna do każdej oferty. Nie znamy też w tym momencie terminów dogrywek, na których sprzedawane będzie drewno nie sprzedane w I etapie.

  1. Zgodnie z zapowiedziami, zastosowane będą 3 kryteria oceny ofert zakupu: cena (do 65% oceny), zwyczaj kupiecki (do 25% oceny) i geografia zakupu (do 10% oceny). LP nie przyjęły zgłaszanych uwag, że kryterium geografii w tej sytuacji nie spełni swej roli – bo nikt nie zrezygnuje z dochowania wyżej punktowanego zwyczaju kupieckiego, aby poprawić niżej punktowaną lokalizację zakupów, czyli zyskując w punktach dużo mniej. Oczywiście pozostaje jeszcze policzenie kosztów dowozu drewna – ale tego aplikacje LP wprost nie uwzględniają. Suma punktów w stosunku do ich maksymalnej ilości odpowiadać będzie redukcji oferty zakupu. Jeśli suma ofert złożonych w danym nadleśnictwie przekroczy ofertę sprzedaży, nastąpi dalsza – proporcjonalna redukcja wszystkich ofert. Jeśli suma ta będzie mniejsza – nie sprzedane drewno trafi na dogrywkę prowadzoną wg tych samych zasad. Oznacza to m. in., że LP zrezygnowały z zastosowania wcześniej projektowanych skomplikowanych aplikacji, mających szczególnie preferować oferty najwyżej punktowane.
  2. Przy ustalaniu cen drewna zrezygnowano z zapowiadanej metody wykorzystującej wzory i modele matematyczne. Zamiast tego przekazano, że rentowność ze sprzedaży, jaką muszą zachować LP aby realizować swe ustawowe zadania, to nieco więcej niż 4% i taką muszą zapewnić ceny drewna. Planowany w 2017r.  przychód ze sprzedaży LP to 8,4 mld zł, a planowany zysk – 125 mln zł. LP planują szereg oszczędności, aby ten zysk uzyskać. Już nie mówiono o tym, że ceny drewna mają zrównać rentowność poszczególnych branż przemysłu drzewnego z rentownością LP (na czym zyskałaby najmniej rentowna branża tartaczna, a stracili – o wiele bardziej rentowni producenci papieru i płyt). Dla uzyskania założonego celu LP przyjęły średni wzrost wszystkich cen o 2,5%, ale liczony od uśrednionej ceny skonsolidowanej w 2016r. . Tak wyliczona cena na 2017r. to jednak nie cena górna – lecz „proponowana”. Tu przypominamy, że określone mają być trzy ceny dla każdego rodzaju drewna – minimalna (cena odmowy), maksymalna (cena górna) i optymalna wg LP (cena proponowana). Cena górna drewna wielkowymiarowego wynieść ma maksymalnie 6% więcej niż cena proponowana, a cena odmowy – 8% mniej. Dla drewna średniowymiarowego to odpowiednio  +8  i -4. Punkty przyznawane za cenę mieszczą się pomiędzy ceną odmowy (0 p.) a górną (10 p.) Za cenę proponowaną hipotetycznie można będzie dostać 6 punktów w wypadku surowca wielkowymiarowego, lub 4 punkty w wypadku średniowymiarowego. LP ponownie nie przyjęły zgłaszanych uwag, że oznacza to faktyczną dużą podwyżkę, gdyż te firmy, które trafią na wysoko obłożone ofertami nadleśnictwa będą musiały zastosować cenę górną, a więc dla drewna tartacznego o 8,5% wyższą niż tegoroczna średnia cena skonsolidowana. Dla firm, które w 2016r. bazowały na zakupach z PLD i mało kupowały na aukcjach e-drewno, odczuwalna podwyżka może osiągnąć kilkanaście procent. Jest oczywiście faktem, że przy ofercie LP odpowiadającej sumie wszystkich ofert zakupu opartych o 100% historii, drewna teoretycznie  nie powinno dla nikogo zabraknąć, więc nie warto oferować cen wyższych niż „proponowane”. Pozostaje jednak sprawa odległości zakupów, bo co komu z możliwości uzupełnienia zakupów w dogrywce, jeśli dostępna masa drewna będzie zlokalizowana kilkaset km od zakładu ? Obawiam się, że sytuacja wyjaśni się dopiero po zakończeniu całej procedury i wtedy poznamy zarówno rzeczywistą skalę podwyżki (z tym, że z pewnością będzie to więcej niż 2,5%) i poziom zabezpieczenia potrzeb przedsiębiorców.

Co istotne – ceny będą ustalane przez nadleśnictwa, a nie RDLP, choć było to przez nas wielokrotnie było krytykowane, gdyż prowadziło do ich nieuzasadnionego zróżnicowania.

  1. Zapowiedziano, iż skonto1,5% będzie utrzymane, ale tylko w wypadku przedpłat. Wywołało to ostre protesty przedstawicieli przemysłu, chcących utrzymania skonta również przy terminie płatności 14 dni,  przy bronieniu tego pomysłu przez obecnych leśników. W  efekcie Dyrektor Generalny obiecał jeszcze raz rozważyć tą sprawę.
  2. Kolejne protesty wywołała zapowiedź odmowy przedłużania terminów odbioru drewna. Obecni reprezentanci przemysłu domagali się, aby taka możliwość była zachowana, jeśli zaawansowanie rocznych dostaw przekroczyło 80%. Ta sprawa też ma być ponownie rozpatrzona przez DGLP.
  3. Dobra wiadomość jest taka, że o 1,8 mln m3 wzrośnie pozyskanie i sprzedaż drewna przez LP, osiągając w 2017r. 40,5 mln m3. Z tej ilości ok. 32,7 mln trafi do sprzedaży dla przedsiębiorców w ramach podstawowej procedury, ok. 0,8 mln m3- do puli rozwojowej, 5,7 mln – do puli detalicznej, ok. 0,8 mln – do puli drewna energetycznego, ok. 0,5 mln – do puli na potrzeby własne LP.
  4. Z zaprezentowanego podziału na Grupy Handlowo – Gatunkowe (nieco zmodyfikowanego) wynika , że te 0,8 mln m3 drewna energetycznego to dodatkowa grupa, nie obejmująca typowych sortymentów opałowych, a więc  drewna opałowego (S4) i drobnicy opałowej (M2). Jeśli tak się stanie, to z całego zapowiadanego wzrostu sprzedaży o 1,8 mln m3, na faktyczny przyrost sprzedaży sortymentów przemysłowych pozostanie 1 mln m3, z czego 0,8 mln m3 pochłonie pula rozwojowa. Drewno energetyczne ma być sprzedawane na odrębnych zasadach – w oparciu o umowy długoletnie i przez negocjacje. LP nie zareagowały na nasze wcześniejsze pisma, w których sygnalizowaliśmy, że oznacza to nierówne potraktowanie grup odbiorców. Należy jeszcze dodać, ze definicja drewna energetycznego, wynikająca z ustawy o OZE, wciąż nie jest znana.
  5. Poinformowano nas, iż obowiązywać będą nowe stawki wadium: 5 tys. zł, przy zakupach do 10 tys. m3, 10 tys. zł, przy zakupach do 15 tys. m3, 30 tys. zł, przy zakupach powyżej 15 tys. m3. Za nie podpisanie umowy po zakończeniu procedury sprzedaży grozi blokada zakupów na 365 dni.

Powyższa notatka nie stanowi szczegółowego sprawozdania z przebiegu spotkania, omawiając tylko wybrane jego fragmenty.

Biuro Izby« powrót do Aktualności 25 października 2016
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013