REGULAMIN
internetowego portalu ogłoszeniowego europalety.info.pl


Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z internetowego portalu ogłoszeniowego europalety.info.pl.
2. Właścicielem internetowego portalu ogłoszeniowego europalety.info.pl jest Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Studzienna 25 B, 82-300 Elbląg, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000319129.

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Portal – internetowy portal ogłoszeniowy europalety.info.pl;
3. Administrator – Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Studzienna 25 B, 82-300 Elbląg, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000319129;
4. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu;
5. Konto – przydzielona konkretnemu Użytkownikowi, identyfikowana przy pomocy loginu, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu;
6. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, ogłoszenie. Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Przeznaczenie Portalu

1. Portal przeznaczony jest wyłącznie do zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń branży paletowej, tj. ogłoszeń dotyczących sprzedaży i kupna palet, nadstawek, skrzyń lub elementów drewnianych, a także usług wynajmu, naprawy lub recyklingu palet.
2. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników, Administrator działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.
3. Administrator nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Administrator nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności Użytkowników. Użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko.
4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami Portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Administrator nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Zasady korzystania z Portalu

1. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Jakakolwiek aktywność Użytkownika na Portalu równoznaczna jest z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
2. Z Portalu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

Tworzenie Konta, jego aktywacja i usunięcie.

1. Konto zostaje utworzono poprzez rejestrację użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z rzeczywistością.
3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego aktualizowania swoich danych kontaktowych.
4. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, który łamie którekolwiek postanowienia Regulaminu.

Zasady zamieszczania, wyświetlania i usuwania ogłoszeń

1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Portalu jest bezpłatne.
2. Użytkownik publikujący swoje Ogłoszenia w Portalu, upoważnia nieodpłatnie Portal europalety.info.pl do przechowywania go w bazie danych, obróbki cyfrowej, publikowania i rozpowszechniania.
3. Ogłoszenie wyświetlane jest w Portalu nie dłużej niż przez 30 dni.
4. Użytkownik może zakończyć wyświetlanie swojego Ogłoszenia przed upływem 30 dni.
5. Po upływie 30 dni bądź po zakończeniu wyświetlania przez Użytkownika Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane.
6. Administrator ma prawo usunąć Ogłoszenie, które łamie którekolwiek postanowienia Regulaminu.

Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Ogłoszenia zamieszczane w Portalu, jakość i legalność towarów lub usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność stron do realizacji transakcji.

Ochrona prawna

1. Cała zawartość Portalu (w tym tekst, grafika, logo, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz oprogramowanie) stanowi własność Administratora lub dostawców zawartości i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w Portalu mogą być używane wyłącznie w celu korzystania z usług Portalu. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości Portalu są surowo zabronione.
2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, Konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Portalem należą do Administratora.

Polityka prywatności

1. Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Studzienna 25 B, 82-300 Elbląg, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000319129 jest Administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych oraz w celu umieszczenia ich w bazie danych Portalu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Portalu.
4. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronie Portalu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Portalu” oraz „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 – z późniejszymi zmianami)”.

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez umieszczenie na Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu wraz zestawieniem zmian oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazanych wcześniej w formularzu, informacji zawierającej zestawienie zmian.
2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie Portalu.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013